آگهی ترحیم شهید جعفر جعفرزاده از شهدای حادثه تروریستی اخیر تهران در شهرستان شوط.