فرماندارشهرستان به همراه بخشدار مرکزی از روند احداث کانال سنگی روستای عظیم کندی که به همت دهیاری و خودیاری مردمی در حال اجراست، بازدید نمودند.