جلسه شورای نامگذاری شهرستان شوط با حضور سرپرست فرمانداری
با محوریت بررسی نام روستاهای شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط: جلسه شورای نامگذاری شهرستان شوط با حضور سرپرست فرمانداری با محوریت بررسی نام روستاهای شهرستان شوط( روستای سنق )برگزار شد و تصمیماتی در خصوص تغییر نام روستاها به پیشنهاد اهالی به بحث گذاشته شد و تصمیمات نهایی در جلسه آتی بررسی خواهد شد.