برگزاری هفدهمین جلسه کمیته فنی_اشتغال شهرستان با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط :هفدهمین جلسه کمیته فنی_اشتغال شهرستان با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان شوط و اعضای کمیته
با محوریت
_ بررسی و تصویب طرحهای اشتغال فراگیر و پایدار روستایی معرفی شده از طرف دستگاهای اجرایی
_ گزارش عملکرد بانکهای عامل در خصوص پرداخت و عدم و پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده
در محل سالن جحلسات فرمانداری برگزار شد.