✔بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از کارگاه آجر فشاری وطنی و بررسی مسایل و مشکلات این واحد تولیدی با حضور ادارات متولی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از کارگاه آجر فشاری وطنی بازدید نموده و مسایل و مشکلات این واحد تولیدی با حضور ادارات متولی از نزدیک بررسی شد.