♦ جلسه کمیسیون کارگری شهرستان شوط با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان
💢عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری شهرستان شوط در این جلسه گفت: یکی از هدف های مهم کمیسیون کارگری رصد کردن مسائل و مشکلات جامعه کارگری و پیشگیری از ایجاد مشکل یا چالش های احتمالی است.
💢وی با اشاره به اینکه بیمه کارگران از اولویت های اصلی واحد های کارگری است، افزود: واحد های کارگری که در شهرستان مشغول به فعالیت هستند، بیمه کارگران را به موقع پرداخت کردند و تا به حال هیچ گونه مشکلی در این زمینه نداشتیم.
💢فرماندار شوط با تأکید بر رصد و رسیدگی مسائل و مشکلات صنفی کارگران زحمتکش، اظهار داشت: همه ما در برابر صیانت از جامعه کارگری مسئولیت داریم از این رو همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط می تواند مسیر را برای حل و فصل مشکلات جامعه کارگری هموار سازد.