🔹 دومین جلسه کمیسیون نظارت برسلاح و مهمات غیرمجاز شهرستان شوط با حضورسرپرست فرمانداری شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:
عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری شوط اظهارداشت:استفاده غیرمجاز و وجود سلاحهای غیرمجاز یکی ازآسیب های امنیتی است که قانون تکلیف استفاده کنندگان ونگهداری کننده را بخوبی مشخص نموده است.
وی تصریح کرد:اگر ما خطرات ناشی از حمل و نگهداری سلاح و مشکل مرتبط بر آن را به خوبی اطلاع رسانی کنیم مطمئناً در کنترل سلاح های غیرمجاز مفید خواهد بود.