بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از سالن ورزشی در حال احداث یولاگلدی
شایان ذکراست این فضای ورزشی با پیشرفت فیزیکی 50 درصد و با اعتباری بیش از 10میلیارد در حال اجرا بوده و تا پایان سالجاری به اتمام خواهد رسید